پروژه نظارت تصویری دیتا سنتر بانک اقتصاد نوین

• نام پروژه: نظارت تصویری دیتا سنتر بانک اقتصاد نوین
• کارفرما: بانک اقتصاد نوین
• تاریخ اجرا: 1391