پروژه نظارت تصویری دیتا سنتر بنیاد مستضعفان و جانبازان

• نام پروژه: نظارت تصویری دیتا سنتر بنیاد مستضعفان و جانبازان
• کارفرما: سازمان بنیاد مستضعفان و جانبازان
• تاریخ اجرا: 1392