پروژه نظارت تصویری نیروگاه سیکل ترکیبی

• نام پروژه: نظارت تصویری نیروگاه سیکل ترکیبی
• کارفرما: نیروگاه سیکل ترکیبی