پروژه نظارت تصویری توانیر

• نام پروژه: نظارت تصویری توانیر
• کارفرما: شرکت توانیر
• تاریخ اجرا: 1393