پروژه نظارت تصویری ایرتویا

• نام پروژه: نظارت تصویری ایرتویا
• کارفرما: شرکت ایرتویا
• تاریخ اجرا: 1393