پروژه نظارت تصویری برق منطقه ای سمنان

• نام پروژه: نظارت تصویری برق منطقه ای سمنان
• کارفرما: شرکت برق منطقه ای سمنان
• تاریخ اجرا: 1393