پروژه نظارت تصویری برق منطقه ای تهران ساختمان مرکزی سایت سعادت آباد

• نام پروژه: نظارت تصویری برق منطقه ای تهران ساختمان مرکزی سایت سعادت آباد
• کارفرما: شرکت برق منطقه ای تهران
• تاریخ اجرا: 1393