پروژه نظارت تصویری مجتمع صنعتی ماموت

• نام پروژه: نظارت تصویری مجتمع صنعتی ماموت
• کارفرما: مجتمع صنعتی ماموت