AllroundDual M15

AllroundDual-M15

دوربین ام پانزده همچون دوربین ام دوازده دارای دو سنسور تصویر بردتری مستقل می باشد با این تفاوت که هر سنسود می تواند لنز با فاصله کانونی متفاوتی داشته باشد به عنوان مثال یک سنسور می تواند زاویه تصویر برداری واید و سنسور دیگر در حالت زوم تصوصربرداری نماید.

اطلاعات بیشتر

محتوای بیشتر در این بخش: « FelexMount S15 AllroundMono M25 »