موبوتيكس سال مالي منتهي به 30 ژوئن 2011 را با 36% افزايش فروش به پايان رساند.

موبوتيكس سال مالي منتهي به 30 ژوئن 2011 را با 36% افزايش فروش به پايان رساند.
بر اين اساس در اين سال موبوتيكس با 36% افزايش فروش توانست مبلغ 73 ميليون يورو را ركورد بزند. كه از اين ميزان فروش 76% به خارج از كشور آلمان صادر شده است. به اين ترتيب سود حاصل از هر سهم اين شركت با 59% افزايش به 3 يورو رسيده است